Przeskocz do treści

Bezpieczne wakacje 2020

Bezpieczny wypoczynek
wytyczne MEN, GIS i MZ
dla rodziców/ prawnych opiekunów
dzieci zgłoszonych/ przebywających na wypoczynku w 2020 roku

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

 • Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 • Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku
  w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 • Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie
  lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 • Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 • Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.


Bezpieczny wypoczynek
wytyczne MEN, GIS i MZ
dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

 • Wypoczynek może być zorganizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa. Obiekty powinny być przeznaczone dla wypoczynku dzieci
  i młodzieży. W trakcie trwania wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób
  z zewnątrz.
 • W jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy,
  w której prowadzi się zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2 na 1 osobę. Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
 • Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp. Organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice.
 • Podczas jedzenia powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest
  to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł.
 • Organizator jest zobowiązany do opracowania szczegółowego regulaminu uczestnictwa
  w wypoczynku i przeszkolenia zatrudnionej kadry. Ma również obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem.
 • Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których
  nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić. Organizacja zajęć musi być zaplanowana w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu.
 • Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie przestrzeni
  dla konkretnej grupy.
 • Organizator zobowiązany jest również do ustalenia szybkiego sposobu komunikacji
  z rodzicami np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/